Där oväntade vänskaper startar

Ingen utmaning är för stor

Om Boendestöd InDies

Vi erbjuder personer med funktionsvariationer ett meningsfullt liv.

InDies Boendestöd ger kvalitetssäkrad omsorg med individen i fokus baserat på fantasi, inlevelse, kunskap och professionalism. Vi erbjuder personer med funktionsvariationer ett meningsfullt liv med goda levnadsvillkor, delaktighet i samhället som övriga och förutsättningar till personlig ut-veckling. Våra medarbetare har hög kompetens med lång erfarenhet och arbetar lyhört, empatiskt för att nå ökad förståelse av den enskildes livssituation.

Vad vill vi?

Vi har en Salutogen värdegrund vilket innebär att vi arbetar hälsobefrämjande dvs vi ser möjlig-heter och inte hinder. Grunden i det dagliga arbetet är samarbetsrelationen och dialogen med den enskilde. Målet är att den enskilde ska känna att hen är värdefull, delaktig, stolt över vem hen är, behövd och kompetent.

Vi tar alltid tillvara den enskildes, närståendes/företrädarnas och medarbetarnas resurser i skapandet av en meningsfull tillvaro.

Vi ska vara en föregångare när det gäller att använda oss av evidensbaserade metoder inom inlärningspsykologin i kombination med vår Salutogena värdegrund för att den enskilde får förutsättningar att leva självständigt med FULL delaktighet på sina villkor och samtidigt upplever meningsfullhet och personlig utveckling.

Ung glad kille med downs syndrom målar tillsammans med assistent

Hur arbetar vi

Vi som arbetar är utbildade i motiverande samtal, beteendeproblematik och tydliggörande peda-gogik.

Vi har personal som bemöter dig på ett lyhört sätt och som har kunskap och viljan att tillsammans med dig förändra din situation till det bättre.

För att säkerställa att du får den bästa kvaliteten när du väljer oss så upprättar vi en genomförande plan som sedan följs upp minst två ggr/år .

Genomförandeplanen är grunden som garanterar att du uppnår följande varaktighet och struktur Insats på rätt sätt.

Vi stödjer dig att fatta egna beslut.

Boendestöd på samma dag, samma tid med samma boendestödjaren.

Tillgänglighet betyder mycket för oss.

Du kan snabbt och lätt komma i kontakt med oss via telefon, sms eller mail. Du får hjälp i samverkan med dina kontakter, olika handläggare, ditt övriga nätverk eller det du har behov av.

Vi är stolta

Kommunens Brukarundersökningen år 2022 har visat att våra kunder att 100% nöjda och trivs bra med det vi erbjuder.

Så går det till att välja oss

1. Val genom kontakt med din handläggare
2. Vi får beställningen från kommunen
3. Vi kontaktar dig (tel, sms, kallelse)
4. Planerings möte (Vi bokar ett möte hemmet, på kontoret eller ute) 5. Komma igång enligt Överenskommelse

Kontakta oss

Telefonkontakt: 073-768 85 65
E-mail: abel.merzagui@indies.se